Opleidingen

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Consument

Artikel 1: Definities

NIVI BHV B.V., gevestigd te Appingedam;

 1. Klager: een deelnemer aan een opleiding of training  of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer;
 2. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij NIVI BHV B.V. of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.
 3. Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.
 4. Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie.

Artikel 2: Indienen van een klacht

 1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van NIVI BHV B.V..
 2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Artikel 3: Behandeling van de klacht

 1. De directie bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen 5 werkdagen.
 2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
 3. Binnen ten hoogste 2 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

Artikel 4: Uitspraak

 1. Binnen 2 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
 2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 – 3105310, www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 5: Ingangsdatum

 1. Deze regeling gaat in op  01-01-2016

Algemene voorwaarden NRTO

Algemene voorwaarden voor consumenten, Klik hier

Algemene voorwaarden voor zakelijke afnemers, Klik hier

Nivi Rentmeester van Veiligheid Appingedam

NIVI - Rentmeester van veiligheid

NIVI is gespecialiseerd in opleiding en advies in RI&E-Bedrijfshulpverlening, Brandpreventie, VCA/VOL en Crisismanagement. Daarnaast zijn we ook gespecialiseerd in het geven van opleidingen op het gebied van Code 95. Zo zijn jij en je medewerkers bij ons aan het juiste adres om de veiligheid van jullie bedrijf te optimaliseren. En daarom noemen wij onszelf dé rentmeester van veiligheid van Appingedam en omstreken!

Certificeringen